Dự báo thời tiết Huyện Phú Vang - Huế 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.92 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.05 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.92 m/s

Gió

73%

Độ ẩm