Dự báo thời tiết Huyện Lương Sơn - Hoà Bình 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

37 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.74 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

66%

Độ ẩm