Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.33 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

26 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

77%

Độ ẩm