Dự báo thời tiết Quận 1 - Hồ Chí Minh 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1010 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.36 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.53 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.88 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

89%

Độ ẩm