Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang 20 ngày tới

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.31 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.25 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.29 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.87 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

6.67 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.51 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.55 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.31 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.28 m/s

Gió

80%

Độ ẩm