Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.72 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.07 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.64 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.91 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.25 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.64 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.33 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.19 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.18 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.24 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.96 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.9 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.36 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

75%

Độ ẩm