Dự báo thời tiết Quận Lê Chân - Hải Phòng 20 ngày tới

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.16 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.37 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.5 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

74%

Độ ẩm