Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5.47 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

75%

Độ ẩm