Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 20 ngày tới

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.81 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.41 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.57 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.73 m/s

Gió

76%

Độ ẩm