Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.2 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.61 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

72%

Độ ẩm