Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.42 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

68%

Độ ẩm