Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.59 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.78 m/s

Gió

75%

Độ ẩm