Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

74%

Độ ẩm