Dự báo thời tiết Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh 20 ngày tới

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

76%

Độ ẩm