Dự báo thời tiết Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

36 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

64%

Độ ẩm