Dự báo thời tiết Phường Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 32.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  36.2°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 42.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 42.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 40.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phường Hàng Bạc - Quận Hoàn Kiếm trong 12h tới