Dự báo thời tiết Xã Tân Triều - Huyện Thanh Trì 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

49%

Độ ẩm

36 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

73%

Độ ẩm