Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

61%

Độ ẩm