Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục - Hà Nam 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/32°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

35 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

71%

Độ ẩm