Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.68 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.38 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

96%

Độ ẩm