Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang theo giờ

 • 7:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  24.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T2
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  28.9°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T2
  28.9°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T2
  27°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T2
  25.5°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T2
  24°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T2
  24.3°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T2
  23.7°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T2
  23.6°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T3
  23.4°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T3
  24.3°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T3
  23.9°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T3
  23.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T3
  23.4°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T3
  23.1°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T3
  24.6°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T3
  27.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T3
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T3
  32.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T3
  33.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T3
  34°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T3
  32.8°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T3
  31.5°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T3
  29.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T3
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  22.5°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Quang Bình - Hà Giang trong 12h tới