Dự báo thời tiết Hà Giang 20 ngày tới

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.91 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.3 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.5 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.85 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.33 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

0.95 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.36 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

78%

Độ ẩm