Dự báo thời tiết Huyện Kông Chro - Gia Lai 20 ngày tới

30 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

32 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.68 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.86 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

89%

Độ ẩm