Dự báo thời tiết Huyện Đức Cơ - Gia Lai 20 ngày tới

29 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

58%

Độ ẩm