Dự báo thời tiết Huyện Chư Prông - Gia Lai 20 ngày tới

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/21 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

72%

Độ ẩm