Dự báo thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.02 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.31 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.61 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.33 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.06 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.38 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.51 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.25 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.7 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.46 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.4 m/s

Gió

77%

Độ ẩm