Dự báo thời tiết Long Khánh - Đồng Nai 20 ngày tới

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.39 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

91%

Độ ẩm