Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 20 ngày tới

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.16 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.46 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

6 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

81%

Độ ẩm