Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai 20 ngày tới

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.09 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

88%

Độ ẩm