Dự báo thời tiết Huyện Long Thành - Đồng Nai 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.95 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.61 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

61%

Độ ẩm