Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên 20 ngày tới

33 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.3 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.3 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.55 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.5 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.91 m/s

Gió

47%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

84%

Độ ẩm