Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.35 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.1 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

24 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

47%

Độ ẩm

37 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

45%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

47%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

98%

Độ ẩm