Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 20 ngày tới

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

27 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

88%

Độ ẩm