Dự báo thời tiết Huyện M'Đrắk - Đắk Lắk 20 ngày tới

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.36 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

21 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.29 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

26 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

79%

Độ ẩm