Dự báo thời tiết Huyện Krông Búk - Đắk Lắk 20 ngày tới

27 °/21 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

52%

Độ ẩm