Dự báo thời tiết Huyện Ea Súp - Đắk Lắk 20 ngày tới

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

32 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

26 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.27 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

83%

Độ ẩm