Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.42 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.09 m/s

Gió

73%

Độ ẩm