Dự báo thời tiết Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng 20 ngày tới

34 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.84 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.59 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.65 m/s

Gió

66%

Độ ẩm