Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 20 ngày tới

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

93%

Độ ẩm