Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 20 ngày tới

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.08 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

49%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

48%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

0.96 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.15 m/s

Gió

88%

Độ ẩm