Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.9 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.06 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.5 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.77 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.87 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.84 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.17 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.89 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.23 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.5 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.06 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

58%

Độ ẩm