Dự báo thời tiết Quận Cái Răng - Cần Thơ 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.43 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.74 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.03 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.9 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.3 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.6 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.13 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.41 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.95 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.96 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.94 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.24 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.95 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.89 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.4 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.2 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

75%

Độ ẩm