Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau 20 ngày tới

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

10.61 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

10.12 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

9.62 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

7.54 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

6.23 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.45 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.44 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.75 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.41 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

5.44 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

5.41 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

6.76 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

8.06 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

5.88 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

6.63 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:45 am

Mặt trời mọc

6.88 m/s

Gió

82%

Độ ẩm