Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 20 ngày tới

31 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.82 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.9 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.29 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.55 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.56 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

8.33 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

8.79 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.83 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.84 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

9.42 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.93 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

10.14 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

8.08 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

9.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

9.54 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

7 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.59 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

81%

Độ ẩm