Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.26 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.63 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.63 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

6.92 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

7.63 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

8.39 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

7.91 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

6.22 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm