Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.65 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.7 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.56 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.74 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.29 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.29 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.92 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

60%

Độ ẩm