Dự báo thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%