Dự báo thời tiết Thị xã Bình Long - Bình Phước 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.28 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

61%

Độ ẩm