Dự báo thời tiết Huyện Phú Riềng - Bình Phước 20 ngày tới

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

25 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

25 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

87%

Độ ẩm