Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 20 ngày tới

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

1.74 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

87%

Độ ẩm